دکتر فاطمه حاجی‌احمدی

مشاور ازدواج ، خانواده ، فردی

طیبه فتاحی

مشاور ازدواج ، خانواده ، بالینی و اعتیاد

دکتر اکرم سادات حسینی

مشاور ازدواج ، خانواده ، کودک

حسین مرادی

مشاور کودک ، بالینی و اعتیاد

احمد ترابی

مشاور بالینی و اعتیاد

علیرضا شفیعی

مشاور خانواده ، بالینی و اعتیاد

ناهید رضایی

مشاور کودک ، ازدواج ، بالینی و اعتیاد

عاطفه احمدی

مشاور بالینی و اعتیاد

مهرانه قره‌گزلو

مشاور کودک ، خانواده ، فردی

سعید جعفرزاده

مشاور تحصیلی