درباره مشاور

سعید جعفرزاده

فوق لیسانس مشاوره مدرسه

دبیر مدارس استثنایی قم از 1381 تا اکنون

مشاوره در مشاوره تلفنی صدای مشاور از 1390 تا اکنون

مشاور تحصیلی در مراکزمشاوره قم از 1391 تا اکنون

تستور (آزماینده ) تخصصی هوش در پایگاه اولیه و تخصصی سنجش از سال 1386 تا اکنون

مدرس سنجش تخصصی اموزش و پرورش استثنایی قم از 1398 تا 1401

ناظر طرح سنجش سالهای 1388 و 89

مشاور کانون قلم چی سال 1386

بارگذاری...